Saltar al contenido

Transparència

Documentació clau de Dones pel Futur: organigrama, junta directiva, estatuts, memòries, ODS i estats financers.

Estem compromeses amb la transparència, la qualitat, la sostenibilitat i l’eficiència del nostre treball i dels recursos.

Dones pel futur és una associació sense ànim de lucre que des de l’any 1990 treballa per donar visibilitat a les dones empresàries, directives i emprenedores. També estem al costat d’aquelles dones vulnerables, que per diferents motius no necessàriament relacionats amb la seva condició econòmica, no han trobat una sortida laboral perquè puguin crear o consolidar o trobar un lloc de treball digne que els doni l’oportunitat real de tornar a començar. Treballem amb les dones des d’una mirada integral.

Organigrama

La Junta Directiva

Núria Viñas Llebot | Presidenta

Núria Viñas Llebot, Presidenta de Dones pel Futur. Compta amb més de 40 anys d’experiència en Direcció de empreses, economia feminista i emprenedoria.

Vinculada des de 1975 al activisme en pro dels drets de les dones i la igualtat.

Aposta per un feminisme inte-grador i solidari que avanci cap a la plena autonomía económica de les dones.

Sandra Rodríguez | Directora Gerent i Tresorera

Sandra Rodríguez, Directora Gerent de Dones pel Futur. Profesional con més de 25 anys d’experiència en el desenvo-lupament de projectes sociales.

És especialista en la gestió i coor-dinació de programes d’inserció laboral entenent el procés emprenedor com una eina per al desenvolupament i apoderament de persones en situació de vulnerabilitat.

Rosa Maria Garriga | Presidenta d’Honor

Rosa Maria Garriga, Presidenta d’Honor de Dones pel Futur.

És referent en l’ajuda social en la lluita contra la violència de gènere amb més de 25 anys de trajectòria com a directora i fun-dadora de la Fundació Assistència i Gestió Integra.

Rosa M. Garriga va ser guardonada amb la Creu de Sant Jordi el 2020 pel seu treball en els drets de les dones.

Marta Muñoz | Secretaria

Marta Muñoz, Secretaria de Dones pel Futur. Amb més de 30 anys d’experiència en coaching executiu individual i d’equips.

Enfocada a desenvolupar les ca-pacitats que tenen les persones, apostant per la reflexió personal, que convida a fer coses diferents en el lloc de treball.

Posant el focus en la confiança com a manera de liderar avui dia en les empreses.

Helena Viñas | Vocal

Helena Viñas Vede, vocal de Dones pel Futur. Comunicar i compartir és el seu estil de vida.

Més de 10 anys d’experiència en l’àrea de Màrqueting i comu-nicació. Treballa com a Commu-nications Manager en Derby Hotels Collection, donant servei a les 23 propietats del grup de Barcelona, Madrid, Londres i París.

Cristina Balcells | Vocal

Cristina Balcells, vocal de Dones pel Futur. Administradora d’empreses amb experiència de més de 5 anys en l’assessorament de projectes d emprenedoria social i auto-ocupació.

Actualment és activista en dife-rents organitzacions relacionades amb persones vulnerables, especialment dones i nens.

Jordi Balsells | Vocal

Jordi Balsells, vocal de Dones pel Futur. Administrador d’empreses especialitzat en la gestió d’equips de formació professional i d’em-prenedoria social i feminista.

Creu en una economia transfor-madora per una societat més inclusiva, ecològica i amb més futur.

Actualment és responsable de formació en projectes de desen-volupament a Senegal.

Anna Moreu | Vocal

Anna Moreu, vocal de Dones pel Futur. Professional de les TIC molt experimentada, amb una llicen-ciatura en Enginyeria Informàtica i Post graus en direcció Informà-tica i en Gestió d’Empreses TIC.

Amb més de 35 anys treballant a la indústria, els darrers 26 anys a Oracle.

Gloria Rendon | Vocal

Gloria Rendón, vocal de Dones pel Futur. Antropòloga, especia-lista en migracions. Consultora en Diversitat Migratòria i Refugi per a Europa i Amèrica Llatina.

Investigadora en CER – Migracions UAB/UB. Fundadora de l’empresa de consultoria Globalmigrat.com

El seu pròsit personal és ajudar a construir comunitats més diver-ses i inclusives.

La nostra acció

Des de Dones pel futur impulsem el canvi social necessari, per a aconseguir la igualtat entre dones i homes a través de la participació social, política i econòmica. Sempre el nostre punt d’acció s’ha centrat en el treball amb dones des de l’àmbit de l’emprenedoria i la formació laboral.


Dossier de Dones Pel Futur

Descobreix tota la nostra acció transparent en la documentació clau de Dones Pel Futur: dossier genèric de l’entitat. Descarrega’l fent click a la foto!

La nostra acció a favor de les persones, el planeta i la prosperitat.


  1. Fi de la pobresa (ODS 1): Impulsem programes i iniciatives per empoderar les dones, especialment en situacions de vulnerabilitat, per millorar les seves condicions econòmiques i ajudar a reduir la pobresa. Això inclou capacitació en habilitats laborals i orientació sobre l’emprenedoria.

  2. Salut i benestar (ODS 3): promovem programes i activitats que es centren en la salut de les dones, tant a nivell físic com emocional. Això inclou acompanyaments personalitzats, seminaris sobre salut mental, derivacions específiques segons necessitats de salut  i promoció d’estils de vida saludables.

  3. Igualtat de gènere (ODS 5): Aquest ODS és essencial per a l’associació. Treballem per aconseguir la igualtat de gènere a través d’advocacy, programes de mentories, promoció de dones en llocs directius i empresarials, i fomentant la participació activa de les dones en la presa de decisions.

  4. Treball digne i creixement econòmic (ODS 8): Promovem l’emprenedoria entre les dones, les ajudem a accedir a oportunitats de negoci i promovem la creació d’empreses sostenibles. També defensem polítiques laborals justes i igualitàries.

  5. Reducir les desigualtats (ODS 10): ens centrem en la reducció de les desigualtats de gènere en els àmbits laboral i empresarial. Això inclou l’abordatge de les disparitats salarials, la promoció de l’accés igualitari a les oportunitats i l’eliminació de la discriminació de gènere.

  6. Aliances per assolir els objectius (ODS 17):  col·laborem amb altres organitzacions, empreses i institucions per abordar aquests reptes de manera conjunta. Col·laboracions amb ONG, el sector privat i institucions públiques per aconseguir un impacte més ampli i eficaç.

Estatuts


Estatuts de l’Associació Catalana de Dones Directives i Empresàries Dones pel Futur

Els Estatuts de l’Associació Catalana de Dones Directives i Empresàries, coneguda com a ‘Dones pel Futur,’ estableixen el marc legal i les regulacions que guien la nostra dedicació a l’apoderament de dones a Catalunya a través de la seva autonomia econòmica.

Aquest document és la base de la nostra missió i compromís amb el desenvolupament professional i empresarial de les dones a Catalunya.

Dona un cop d’ull als Estatuts de Dones pel Futur fent click a la imatge.

Dones pel Futur en xifres

Memòries Dones Pel Futur

Des de 2018 estem treballant acompanyades de diferents entitats com CECOT, reempresa, Dona Activa, Associació Treball Solidari entre altres, així com amb la Fundació Servei Solidari, amb la qual arribem a un conveni en 2021 per a traspassar els seus programes d’emprenedoria i orientació laboral a la nostra entitat,a causa d’un canvi de línia estratègica més enfocat a projectes relacionats amb joves.

Dona un cop d’ull a la Memòria d’activitat del 2021 i 2022 fent click a la imatge.


Creiem que anem per bon camí digitalitzant l’entitat, a partir d’aquest any 2022, hem posat en marxa també un CRM amb sinergiacrm.org, amb la idea de tenir totes les dades organitzades i amb permisos de les usuàries que atenem, per fer un bon seguiment i poder donar unes dades fiables dels programes que executem. La nostra idea és tenir el màxim d’informació a l’abast de les entitats finançadores com de la gent que ens coneix i ens col·labora, però com hem dit tot és un procés i anem cap a la professionalització de l’entitat.

A partir de 2022 i de tota la fusió d’activitats hem començat a implantar accions de transparència com:

Publicació de: missió, visió i valors Publicació estatuts i registre a entitats jurídiques 

Estructura i composició dels òrgans de govern i equip directiu / Estructura organitzativa 

Tenim web; adreces de correu postal i electrònic de contacte. 

Estem treballant en la memòria anual d’activitats, ara tenim una 2021, però ja estem preparant la 2022. 

Tenim pla de voluntariat i protocol d’igualtat 

Les activitats que duem a terme es mostren en les diferents xarxes socials: 

Instagram: https://www.instagram.com/donespelfutur/ 

Facebook: https://www.facebook.com/DonespelFutur/ 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/donespelfutur-acdde/, 

Web de l’entitat 

En aquesta nova etapa de l’entitat volem donar-li un canvi a la pàgina web, ja que és el principal mitja de comunicació de Dones pel futur.

Pròximament, al mes de desembre 2022 tindrem en marxa la nova web amb www.donespelfutur.org, amb més informació relativa als projectes de la nostra associació.

Estats FinancersResultat de l’exercici 2022