Vés al contingut

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i altra normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, l’informem que les dades personals aportades en aquest formulari seran tractats per L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE DONS DIRECTIVES I EMPRESÀRIES, DONS PEL FUTUR, per a:

Tramitar la seva alta a l’Associació, permetent l’exercici dels drets i obligacions prevists en els estatuts, emissió de carnets de soci, gestió i cobrament de quotes, enviament de publicacions i informació, elaboració d’estadístiques i prestació de serveis 

 


En compliment de la Llei 1/1982 de 5 de maig, sobre el Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i de la Pròpia Imatge, reconegut per l’article 18.1 de la Constitució, per a realitzar i publicar imatges on vostè aparegui en la web i xarxes socials. Aquesta autorització i cessió d’imatges es realitza en règim gratuït, no està sotmesa a cap termini temporal, ni restringida a l’àmbit nacional de qualsevol país

[  ]  Marqui aquesta casella si desitja que es publiquin aquestes imatges on vostè aparegui en els canals esmentats.

 


Per a dur a terme la nostra relació l’informem que usem com a canal de comunicació, a més dels habituals (telèfon, email), WhatsApp. Mitjançant aquest canal, podem informar-lo de canvis de cita, recordatoris d’aquesta, etc. No és un canal per a la recepció d’imatges o documents. Si de manera voluntària així ho usa, accepta els riscos de l’ús d’aquest canal i la seva política de privacitat. 

[ ] Marqui aquesta casella si autoritza l’ús del seu telèfon mòbil perquè L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE DONS DIRECTIVES I EMPRESÀRIES, DONS PEL FUTUR pugui comunicar-se amb vostè (cites, recordatoris, etc.) via WhatsApp.

 


En cas de disposar del seu consentiment, li mantindrem informat enviant-li per via electrònica les nostres novetats

[  ] Marcant aquesta casella ens dona el seu consentiment per a enviar-li comunicacions comercials per via electrònica

Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la qual s’han obtingut i sempre que no exerceixi cap dret dels quals l’emparen. No es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ, en cas de disposar del seu consentiment per a l’enviament de comunicacions comercials, aquests es realitzaran via Mialchimp, empresa del grup Intuit, Inc. situada als EUA. Una vegada les seves dades ja no siguin necessaris, se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades.

Així mateix, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE DONS DIRECTIVES I EMPRESÀRIES, DONS PEL FUTUR, amb domicili en Aragó 608-610 local, 08010, Barcelona, o enviant un correu electrònic a [email protected], indicant el tipus de dret que vol exercir. Té igualment dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada d’aquest. També té dret a presentar una reclamació, si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, davant l’Autoritat de control (www.aepd.es).

 


Amb l’acceptació del present document, el signant es considera informat i atorga el seu consentiment per al tractament esmentat.